گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی نشان می‌دهد که کاری در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع شده و پروسه‌اش تا آن زمان ادامه داشته است.