می‌خواهیم موثر‌ترین روش یادگیری زبان انگلیسی رابرای‌شما بیان کنیم.یادگیری زبان قطعا یک فرایند شخصی است.هر کسی ممکن است اهداف خاصی در ذهن داشته باشد.