برنامه مکالمه در محل کار باعث تقویت مهارت انگلیسی حرف زدنت میشه.با تماشای مکالمه انگلیسی در محل کار: وقفه کلماتی که ممکنه فراموش کنی رو بی وقفه جایگزین کنی.