آموزش زبان در ایران به شکل کلاس هایی که اغلب خسته کننده و بی بازده میباشند رواج پیدا کرده.در این مقاله به بررسی روش های نوین آموزش و تدریس میپردازیم.