اگر دوست دارید قطعات اتومبیل به انگلیسی رو بدونین جای درستی رو انتخاب کردین چون قراره اینجا کلی کلمه راجب قطعات اتومبیل رو یاد بگیرید.