اگر دنبال یادگیری رنگها به انگلیسی و کاربرد های متفاوت اونها در جمله هستی توی این مقاله ما اکثر رنگها و کاربردهای متفاوت اون رو براتون گفتیم