یادگیری زبان یک مهارت اکتسابی محسوب میشه نه ذاتی. توانایی ما در یادگیری زبان تحت تاثیر عواملی مثل زمانی که به فراگیری زبان اختصاص میدهیم و نحوه نگرش ما قرار میگیرد. اما تفاوت بین یک دانشجوی خوب و یک دانشجوی متوسط در روش برخورد با جنبه های مختلف زبان هست!