در زبان انگلیسی تفاوت کاربرد have و have got چیست؟ و چگونه می‌توان مرز کاربرد این دو را دریافت؟
Have و Have got (به معنی داشتن) در زمان حال ساده استفاده می‌شوند. برای گذشته ساده یا موارد دیگر از have استفاده می‌شود.