تحصیل کالج در آمریکا می‌تونه تجربه خیلی استرس زایی باشه، مخصوصا اگر سفر کرده و به آمریکا مهاجرت می‌کنین که اونجا درس بخونین