مهم است یاد بگیرید وقتی در مورد چیزی بدبین هستید و شک دارید چگونه سوال بپرسید.
روان شناسان بر این باورند که ما باید از بدبینی سالم در زندگی روزمره خود استفاده کنیم.