برنامه مکالمه در محل کار کمک میکنه مهارت انگلیسی حرف زدنت رو تقویت کنی. با تماشای مکالمه انگلیسی در محل کار: وقت ناهار با شخصیت‌ها و محل کارشون آشنا میشی.