پادکست انگلیسی BBC – فناوری درباره فناوری و اینکه همیشه راه حل خوبی هست یا نه صحبت میکنه. این پادکست همراه با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.