افعال انگلیسی با حروف اضافه قسمت‌چهارم همنشینی حروف اضافه Of/ for/from/ on با افعال را به همراه مثال های متنوع و کاربردی بررسی می کند.