عبارات موصولی – Relative Clauses

آموزش گرامر زبان انگلیسی

عبارات موصولی – Relative Clauses

از عبارت موصولی که با ضمایر موصولی ساخته می شوند، برای پیوند دو جمله در زبان انگلیسی استفاده میکنیم تا جمله ای بلند تر و حرفه‌ای ‌تر داشته باشیم و در بعضی موارد برای افزودن اطلاعات یا توضیحاتی راجع به یکی از ارکان جمله استفاده می شود.

enemad-logo