کتاب داستان Theseus and the Minotaur برای زبان آموزان از سری کتاب های Penguin Active Reading و برای سطح Beginner انتخاب شده است. امیدوارم لذت ببرید.