این کتاب با هدف تقویت دو مهارت شنیداری و گفتاری منتشر شده. لینک دانلود کتاب Just- Listening & Speaking (Preintermediate) برای شما در این مقاله قرار داده شده