یادگیری زبان انگلیسی در کانادا میتونه یکی از رویایی ترین روش های یادگیری زبان باشه!
به این خاطر که بسیاری از کالج ها و دانشکده ها در کانادا، قابلیت ارائه دوره های آموزش زبان انگلیسی را در مدت زمان های مختلف، برای دانشجویان و افراد عادی رو دارند.