اینکه گفته شده آموزش زبان در ۳۰ روز صرفا به این معنی نیست که شما در ۳۰ روز به تمام زبان انگلیسی قواعد و مکالمات مسلط شوید.