در این مقاله میخوایم با اسامی همه حیوانات به انگلیسی آشناون بکنیم تا به راحتی یادشون بگیرین و جاهایی که نیازه اونهارو استفاه بکنین.