نوشتن ایمیل به انگلیسی یکی از رایج ترین انواع برقراری ارتباط در دنیای امروز هستش، اما این برقراری ارتباط برای هدفمند شدن نیاز به نگارش خاصی داره