صفات – Adjectives

آموزش گرامر زبان انگلیسی

صفات – Adjectives

صفت ها کلماتی هستند که اسم یا ضمیر بعد از خودشون رو در جمله توصیف میکنند. در گرامر زبان انگلیسی هرآنچه برای یادگیری نیاز دارید در این بحش توضیح داده شده.

enemad-logo