کتاب داستان Silas Marner برای زبان آموزان از سری کتاب های Penguin Active Reading و برای سطح Preintermediate انتخاب شده است. امیدوارم از خوندنش لذت ببرید.