شما می توانید ویرایش دوم کتاب American English File Starter برای سطح پایه (beginner) را به طور رایگان از این صفحه دانلود کنید.