برنامه مکالمه در محل کار به تقویت مهارت انگلیسی حرف زدنت کمک میکنه. با تماشای مکالمه انگلیسی در محل کار: عذرخواهی کردن با شخصیتها و محل کارشون آشنا میشی.