شکل سوم فعل،برای ساختار های کامل (حال کامل،آینده کامل و گذشته کامل) استفاده میشه.هر فعل دو تا کلمه نوشته.اولیش گذشته ی اون فعل هست و بعدیش شکل سوم فعل هست