رمان‌ انگلیسی جدای از لذت مطالعه، باعث می‌شود سطح زبان انگلیسی شما تا حد مطلوبی پیشرفت داشته باشد اما چرا خواندن رمان انگلیسی باعث تقویت زبان می‌شود؟