دوزبانه بودن چیست شاید به نظر سوالی ساده بیاید ولی برای یادگیری زبان دوم شما باید به درک صحیح از این پرسش برسیم ، این مقاله جواب این سوال است برای شما