با هفت راه آموزنده نه تنها کلمات و لغات زبان انگلیسی خود را تقویت و گسترش دهید ، بلکه در صحبت کردن نیز خود را تقویت کنید .