در این مقاله قراره انواع کاربرد “خواهش میکنم” در انگلیسی رو در شرایط مختلف بررسی بکنیم تا بتونیم ازش در مکالمه استفاده کنیم.