آموزش تفاوت wish و فرضیه hypotheses

آموزش گرامر فعل Wish