افعال کمکی و پرسشی – Questions and Auxiliary Verbs

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر افعال کمکی و پرسشی - Questions And Auxiliary Verbs

در این بخش به طور کامل با گرامر افعال کمکی و پرسشی – Questions And Auxiliary Verbs آشنا می شوید. 

افعال کمکی که در انگلیسی به آن ها Auxiliary (یا helping) می گویند شامل افعال be, do, have, will می شوند که بعد از آن ها فعل اصلی جمله می آید تا جمله را منفی، سوالی، مجهول کند یا در زمان های خاصی صرف کند.

پرسش تاییدی یا سوال ضمیمه کوتاه یا همان tag question ها ساختار جالب و خاصی در زبان انگلیسی دارند. این سوالات درواقع جملاتی هستند که به دنبال آن ها سوال کوچکی می آید. از tag question برای گرفتن تاییدی برای جمله ای که گفتیم استفاده می کنیم و چیزی شبیه “درست میگم؟” یا “تو هم با من موافقی؟” معنی می دهند. این ساختار به شدت در زبان انگلیسی پرکاربرد است.

 

enemad-logo