ویدیوهای آموزشی

ویدیوهای آموزشی

← مکالمه زبان انگلیسی

تلفظ (pronunciation) زبان انگلیسی بخش مهمی از مکالمه است چون هم با مهارت صحبت کردن و هم با مهارت شنیدن ارتباط مستقیم و محکمی دارد. تلفظ اشتباه کلمات باعث میشود منظور فرد هم اشتباه منتقل شود. از طرف دیگر، اگر با تلفظ صحیح کلمات آشنا نباشید، موقع شنیدن مکالمه ای به انگلیسی در فهم آن با مشکل رو به رو می‌شوید.

بهترین روش برای یادگیری صحیح تلفظ (pronunciation) زبان انگلیسی گوش دادن به طرز صحبت افرادی است که زبان مادریشان انگلیسی است. ما در این مجموعه ویدیویی سعی کردیم شما را با نکاتی درمورد تلفظ آشنا کنیم تا در بهبود مهارت شنیداری و مکالمه ای تان شما را یاری دهد.