کتاب داستان The Cup in the Forest برای زبان آموزان از سری کتاب‌های Penguin Active Reading و برای سطح easystarts انتخاب شده است.