در بخش گرامر برای کودکان: آموزش going to به ساده‌ترین روش نکات گرامری این مبحث به همراه تمرین و سوال برای کودکان توضیح داده شده است.