افعال با قاعده – Regular Verbs

آموزش گرامر زبان انگلیسی

افعال با قاعده – Regular Verbs

افعال با قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و مجهول (قسمت دوم و سوم) آنها با اضافه شدن ed به آخر آنها ساخته میشوند. به همین دلیل به آنها افعال با قاعده می گویند. اکثر افعال در زبان انگلیسی از این نوع هستند.

enemad-logo