آموزش گرامر فعل Wish

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر فعل Wish

ساختار wish که در فارسی معادل “ای کاش/کاشکی” هست برای بیان آرزو و تمایل ما به تغییر حالت یا موقعیتی در زمان حال و آینده به کار می رود. همچنین wish برای تغییراتی به کار می رود که رخ دادنشان غیرممکن یا بسیار بعید است. در این بخش با ساختار wish، hope و فرضیه (hypothesis) به طور کامل آشنا خواهید شد. (مطالب این بخش به روز رسانی خواهد شد.) 

enemad-logo