پادکست BBC شماره ۲۹ درباره تاثیر سن بر روی نظرات سیاسی اشخاص صحبت میکنه. پادکست همراه با کلمات و معنی آن و متن کامل برای شما تهیه شده است.