این مقاله راجب ۵ اشتباه متداول والدین در پرورش کودکان دو زبانه می باشدافسانه‌هایی درباره آموزش بیش از یک زبان به کودک وجود دارد…..