نرم افزار Duolingo برای یادگیری آسانتر زبان دلخواه شما تعبیه شده ، ۰ تا ۱۰۰ راجع به نرم افزار Duolingo را با ما بررسی کنید.