برنامه مکالمه در محل کار باعث تقویت مهارت انگلیسی حرف زدنت میشه. با مکالمه انگلیسی در محل کار: موقعیت بحرانی از اصطلاحات درست برای پیشنهاد دادن استفاده کن.