مقایسه در زبان انگلیسی ۳ |‌ وقتی که می‌خواهیم دو چیز یا دو شخص، را باهم مقایسه کنیم از صفات تفضیلی استفاده میکنیم.