مصاحبه شغلی به زبان انگلیسی و در کل مصاحبه شغلی را می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد و به بهترین شکل خود را برای آن‌ها آماده کرد.