این فرم برای ارزیابی و نظارت بر رفتار آموزشی اساتید می باشد ، که در آن رفتار آموزشی و حرفه ای اساتید ارزیابی و ارزش گذاری میشود.