در این مطلب تمام نکات مربوط به کاربرد شرطی ترکیبی Mixed type conditional به همراه تمرین و جواب برای شما زبان آموزان عزیز آماده شده است.