در این مطلب تمام نکات مربوط به کاربرد شرطی نوع اول Type 1 conditional به همراه تمرین و جواب برای شما زبان آموزان عزیز آماده شده است.