در آموزش ویدیویی گرامر: حال کامل ساده و استمراری با کاربرد صحیح این مبحث در قالب یک ویدیوی ۶ دقیقه ای آشنا میشوید و چند سوال مرتبط پاسخ میدهید.