بعد از خوندن زمان به زبان انگلیسی میتونی در مورد هر زمانی که میخوای از ثانیه تا سال گرفته و حتی قرن ، رو یاد بگیری و ازش استفاده کنی