یادگیری زبان انگلیسی با اخبار میتواند یکی از روش های کاربردی و اصولی در یادگیری زبان انگلیسی باشد. کافیست راه و روش آن را به درستی بیاموزید.