در این مقاله قراره ۵ دلیل عدم موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی رو بررسی کنیم و بدونیم که علت اصلی مانع ها برای موفقیت ما چه چیزهایی هستن.