اگر بخوایم سر صحبت رو با یه نفر بازکنیم و در مورد تجربیاتش بپرسیم،همچنین برای صحبت در مورد چیز هایی که اخیراً اتفاق افتاده و ….حال کامل استفاده می کنیم.